Algemene voorwaarden

1.Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten van, of met Het Lichtvlindertje, en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

2. Bedrijfsomschrijving
Het Lichtvlindertje is opgericht door M.M.J. Clement-van Merwijk en gevestigd te Middelburg.         

Het Lichtvlindertje is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82600775.

Het Lichtvlindertje richt zich op het coachen en behandelen in de vorm van magnetiseren en gesprekken.

Er is geen officiële praktijkruimte. Dat wil zeggen dat de consulten en behandelingen op het huisadres van opdrachtnemer of opdrachtgever zullen plaatsvinden. 

3. Definities
a. Opdrachtnemer; Het Lichtvlindertje
b. Opdrachtgever; De wederpartij van opdrachtnemer, te weten de cliënt
c. Overeenkomst; Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten.

 

4. Uitvoering van de overeenkomst.
a. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
b. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting.                                                                                                                                                      Op verzoek van de cliënt kan een schriftelijk verslag naar derden worden gestuurd. Dit verslag wordt door Het Lichtvlindertje opgemaakt. De besteedde tijd wordt geregistreerd.

 

6. Betalingsvoorwaarden.

Het Lichtvlindertje brengt de door de opdrachtgever / cliënt verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever / cliënt dient het verschuldigde bedrag te voldoen bij aanvang van een digitaal consult. Normale consulten op locatie worden direct na afloop betaald. .

7. Verhindering deelname

 Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email, Whatsapp of telefonisch. Tijdens een consult wordt de telefoon niet beantwoord. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail. 

8) Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 

a) De coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen. 

b) Voorts is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd. 

c) Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de cliënt onmiddellijk opeisbaar. 

 

9. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst.
Tijdens overmacht worden verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

10. Aansprakelijkheid.

De begeleiding van Het Lichtvlindertje is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Het Lichtvlindertje is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Het Lichtvlindertje.

Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt  Het Lichtvlindertje aan altijd contact op te nemen met uw huisarts. Opdrachtgever is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de coaching consulten en het magnetiseren als de periode daarna.

11. Klachtenprocedure

Indien door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen Het Lichtvlindertje en de opdrachtgever/ cliënt, dan zullen de partijen trachten dit geschil door minnelijk overleg op te lossen. Hiertoe komen de partijen bij elkaar voor een gesprek. In of na dit gesprek kan eventueel besloten worden om het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling.  nader te bepalen welke deskundige. Het oordeel van de gekozen deskundige is bindend voor Het Lichtvlindertje.

 

12. Vertrouwelijke informatie
Alle informatie die tijdens alle consulten besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met de cliënt kan besloten worden om derden in te lichten.
In geval van dreigend gevaar voor opdrachtgever, opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt de opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen.
Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen.

 Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd. 

13. Wetgeving
Alleen het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Privacy Beleid

Inleiding

In dit Privacybeleid wordt een beschrijving gegeven van de praktijken van Het Lichtvlindertje (' we ', ' ons ' of ' het Bedrijf ') met betrekking tot gegevens die zijn verzameld van gebruikers die toegang krijgen tot onze website via www.hetlichtvlindertje.nl (' Het Lichtvlindertje'), of die anderszins persoonsgegevens met ons delen (samen: ' Gebruikers '). 

 

Redenen voor gegevensverzameling

Het verwerken van uw persoonsgegevens (d.w.z. alle informatie aan de hand waarvan uw identiteit mogelijk kan worden vastgesteld met behulp van redelijke middelen; hierna: ' Persoonsgegevens ')

is nodig voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen die wij jegens u zijn aangegaan en voor het leveren van onze services aan u, om onze rechtmatige belangen te beschermen en om de voor ons geldende financiële en wettelijke verplichtingen na te leven.

 

Wanneer u gebruikmaakt van de Site, geeft u toestemming voor het verzamelen, opslaan, gebruik, openbaarmaking en ander gebruik van uw Persoonsgegevens zoals staat beschreven in dit Privacybeleid.

 

We raden onze Gebruikers aan om het Privacybeleid zorgvuldig door te lezen en om het te gebruiken voor het nemen van weloverwogen beslissingen. 

 

Wat voor gegevens verzamelen we?

Wij verzamelen twee typen gegevens en informatie van Gebruikers. 

 

Het eerste type informatie is niet-geïdentificeerde en niet-identificeerbare informatie met betrekking tot een of meerdere Gebruiker(s), die beschikbaar kan worden gesteld of worden verzameld doordat u de Site gebruikt (' Niet-persoonsgegevens '). We zijn niet op de hoogte van de identiteit van een Gebruiker waarvan Niet-persoonsgegevens zijn verzameld. Bij de Niet-persoonsgegevens die worden verzameld, kan het gaan om samengevoegde gegevens over uw gebruik en technische gegevens die door uw apparaat worden doorgegeven, inclusief bepaalde software- en hardwaregegevens (bijv. over de browser en het besturingssysteem dat uw apparaat gebruikt, uw taalvoorkeur, toegangstijd, etc.) om de functionaliteit van onze Site te verbeteren. We kunnen ook informatie verzamelen over uw activiteiten op de Site (bijv. over de pagina's die u hebt bekeken, uw surfgedrag, klikken, acties, etc.).

 

Het tweede type informatie betreft Persoonsgegevens .
Dit is individueel identificeerbare informatie aan de hand waarvan een persoon kan worden achterhaald, al dan niet door een redelijke inspanning. Bij dit type informatie gaat het om:

 

 • Apparaat informatie: Wij verzamelen Persoonsgegevens van uw apparaat. Bij deze gegevens kan het gaan om locatie gegevens, IP-adressen, unieke identifiers (bijv. MAC-adres en UUID) en andere informatie die te maken heeft met uw activiteiten via de site.

 

 •  Voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer voor het maken van afspraken en lessen.

 

 • Deze gegevens zijn nodig voor het opmaken van een dossier n.a.v. een afspraak en voor het opstellen van een telefonische - en digitale communicatie die hieruit voortvloeit.

 

Hoe ontvangen wij informatie over u?

 

Wij ontvangen uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen:

 

 • Wanneer u vrijwillig persoonsgegevens aan ons verstrekt om u te registreren op onze Site;
 • Wanneer u gebruikmaakt van of toegang hebt tot onze Site in verband met uw gebruik van onze services;
 • Van externe leveranciers, services en openbare registers (zoals aanbieders van verkeersanalyses).

 

 Wat voor gegevens verzamelen we?

 We verhuren, verkopen of delen informatie van Gebruikers niet met derden, behalve zoals wordt beschreven in dit Privacybeleid.

 

 • We kunnen de informatie gebruiken voor de volgende doeleinden: 
   

  Met u communiceren – om berichten over onze services naar u te verzenden, om u technische informatie te geven en om te reageren op uw eventuele problemen.
 • Om met u te communiceren en om u op de hoogte te houden van onze nieuwste updates en services;
 • Voor statistische en analysedoeleinden, om de site te verbeteren.

 

 

We gebruiken Persoonsgegevens niet alleen voor de hierboven vermelde toepassingen, maar dragen deze gegevens ook over en verstrekken deze aan gelieerde bedrijven en subcontractanten.

 

Behalve voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden vermeld, kunnen we ook Persoonsgegevens delen met onze vertrouwde externe leveranciers, die mogelijk in andere rechtsgebieden over de hele wereld zijn gevestigd. Dit kunnen we doen voor de volgende doeleinden: 

 

 • Het hosten en beheren van onze Site
 • Om onze services aan u te kunnen leveren, waaronder een gepersonaliseerde weergave van onze Site;
 • Om zelf zulke gegevens op te slaan en te verwerken; 
 • Om onderzoek te doen, technische diagnoses te stellen of analyses uit te voeren;

 

We kunnen ook informatie openbaar maken als wij in goed vertrouwen geloven dat het nuttig of redelijkerwijs noodzakelijk is om deze informatie te delen om: (i) van toepassing zijnde wetgeving, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken na te leven; (ii) onze beleidsmaatregelen (inclusief onze Overeenkomst) te handhaven en mogelijke schendingen daarvan te onderzoeken; (iii) illegale activiteiten of andere overtredingen, vermeende gevallen van fraude of problemen met de veiligheid te onderzoeken, op te sporen, te voorkomen of aan te pakken; (iv) onze rechten om ons te verdedigen tegen juridische claims vast te stellen en uit te oefenen; (v) te voorkomen dat de rechten, eigendommen of veiligheid van ons, onze gebruikers, u of een derde worden geschaad; of voor (vi) samenwerking met wetshandhavingsinstanties en/of in geval dat wij het nodig vinden om intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten uit te oefenen.

 

Gebruikersrechten

U kunt: 

 

 1. Vragen om bevestiging over of er al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt en toegang tot uw opgeslagen persoonsgegevens, samen met aanvullende informatie. 
 2. Vragen om een overzicht van de persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat. 
 3. Ons verzoeken de persoonsgegevens die wij van u in bezit hebben, te corrigeren.
 4. Ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. 
 5. Bezwaar maken tegen het verwerken van persoonsgegevens door ons. 
 6. Ons verzoeken het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken
 7. Een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie.

 

 

Deze rechten zijn echter niet absoluut en kunnen onderhevig zijn aan onze eigen rechtmatige belangen en wettelijke vereisten. 

 

Als u een van bovengenoemde rechten wilt uitoefenen of meer informatie wilt ontvangen, kunt u aan de hand van de gegevens hieronder contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming ('FG'):

Het lichtvlindertje, Melany Clement, Willem Arondeusstraat 82, 4333DB. Of info@hetlichtvlindertje.com.

 

Bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is om onze services te leveren en om onze wettelijke verplichtingen na te leven, geschillen te beslechten en onze beleidsmaatregelen te handhaven. Bij het bepalen van de bewaartermijnen wordt er rekening gehouden met het type informatie dat wordt verzameld en met het doel waarvoor die informatie wordt verzameld, met het oog op de vereisten die van toepassing zijn op de situatie en de noodzaak om verouderde, ongebruikte informatie zo snel mogelijk te vernietigen. Wij houden dossiers bij met persoonsgegevens van klanten, documenten over het openen van rekeningen, berichten en andere zaken zoals dit door wetten en regels wordt vereist. 

 

We kunnen onvolledige of onjuiste informatie te allen tijde en naar uw eigen inzicht corrigeren, aanvullen of verwijderen.

 

Cookies

Wij en onze vertrouwde partners maken gebruik van cookies en andere technologieën in onze verwante services, ook wanneer u onze Site bezoekt of gebruikmaakt van onze services. 

 

Een 'cookie' is een klein stukje informatie dat een website aan uw apparaat geeft wanneer u een website bekijkt. Cookies zijn erg nuttig en kunnen voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt. Zo kunnen ze u helpen door u efficiënt van pagina naar pagina te laten navigeren, door bepaalde functies automatisch te activeren, door uw voorkeuren te onthouden en door de interactie tussen u en onze Services sneller en gemakkelijker te laten verlopen. Cookies worden ook gebruikt om ervoor te zorgen dat de advertenties die u te zien krijgt, zijn afgestemd op u en uw interesses en om statistische gegevens over uw gebruik van onze Services bijeen te brengen. 

 

De Site maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

 

a. 'sessiecookies' die slechts tijdelijk worden opgeslagen tijdens een internetsessie, zodat u het systeem normaal kunt gebruiken. Deze cookies worden van uw apparaat verwijderd als de browser wordt afgesloten; 

 

b. 'permanente cookies ' die alleen door de Site worden gelezen, voor een bepaalde periode op uw computer worden opgeslagen en niet worden verwijderd als de browser wordt afgesloten. Deze cookies worden gebruikt als we voor herhaalbezoeken moeten weten wie u bent, zodat we bijvoorbeeld uw voorkeuren kunnen opslaan voor de volgende keer dat u zich aanmeldt; 

 

c. 'cookies van derden' die worden ingesteld door andere online services die inhoud verzorgen op een pagina die u bekijkt, bijvoorbeeld door externe bedrijven voor gegevensanalyse die onze webtoegang controleren en analyseren.

 

Cookies bevatten geen informatie aan de hand waarvan uw persoonlijke identiteit kan worden vastgesteld, maar de Persoonsgegevens die we van u opslaan, kunnen wel door ons worden gekoppeld aan de informatie die staat opgeslagen in en die is verkregen door cookies. U kunt de cookies verwijderen door de instructies van uw apparaat voorkeuren te volgen, maar als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan het gebeuren dat bepaalde functies op onze site niet goed werken en kan uw ervaring online beperkt zijn.

 

We maken ook gebruik van een tool met de naam 'Google Analytics' om informatie te verzamelen over uw gebruik van de Site. Google Analytics verzamelt informatie over hoe vaak gebruikers naar de Site toe gaan, welke pagina's ze dan bezoeken, enzovoort. De informatie die we van Google Analytics krijgen, gebruiken we om onze Site en services te verbeteren. Google Analytics verzamelt uw IP-adres op de dag dat u sites bezoekt, in plaats van uw naam of andere informatie die kan worden gebruikt om uw identiteit vast te stellen. De informatie die we met behulp van Google Analytics hebben verzameld, combineren we niet met persoonsgegevens. De mogelijkheid die Google heeft voor het gebruiken en delen van de informatie die Google Analytics over uw bezoeken aan deze Site heeft verzameld, wordt beperkt door de Gebruiksvoorwaarden 
van Google Analytics en het Privacybeleid van Google .

 

Verzameling van informatie door derden

Ons beleid gaat uitsluitend over het gebruik en de openbaarmaking van informatie die we van u verzamelen. Als u uw gegevens aan andere partijen of op andere sites op het internet vrijgeeft, kunnen er andere regels van toepassing zijn op hun gebruik of openbaarmaking van de informatie die u aan hen hebt verstrekt. Daarom moedigen wij u aan om de algemene voorwaarden door te lezen van alle externe partijen waaraan u informatie verstrekt. 

 

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die wij niet bezitten of beheren of van personen die wij niet in dienst hebben of leiden, inclusief de externe partijen waaraan wij informatie verstrekken zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. 

 

Hoe beschermen we uw gegevens?

Met grote zorg implementeren en onderhouden we de beveiliging van de Site en van uw informatie. [ . Hoewel wij alle redelijke stappen ondernemen om alle gegevens te beschermen, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor het handelen van personen die ongeoorloofde toegang verkrijgen tot of misbruik maken van onze Site en wij kunnen, impliciet, expliciet noch anderszins, garanderen dat wij dergelijke toegang zullen voorkomen.

 

Overdracht van gegevens buiten de EER.

Let op: sommige ontvangers van gegevens zijn buiten de EER gevestigd. In dergelijke gevallen delen we uw gegevens alleen met landen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd als landen die gegevensbescherming op een adequaat niveau bieden of sluiten we een wettelijke overeenkomst om gegevensbescherming op een adequaat niveau te garanderen.

 

Advertenties

We kunnen reclametechnologie van derden gebruiken om advertenties aan te bieden wanneer u de Site gebruikt. Deze technologie maakt gebruik van informatie met betrekking tot uw gebruik van de Services om u advertenties te kunnen aanbieden (bijv. door cookies van derden in uw webbrowser te plaatsen). 

 

[Voeg hier informatie toe over afmeldingsopties voor gepersonaliseerde advertenties, zoals:] Voor veel externe advertentienetwerken kunt u zich afmelden, waaronder voor de netwerken die worden beheerd door leden van het Network Advertising Initiative ('NAI') en de Digital Advertising Alliance ('DAA'). Voor meer informatie over de praktijken van NAI- en DAA-leden en over de keuzes die u hebt ten aanzien van het gebruik van deze informatie door deze bedrijven, zoals hoe u zich kunt afmelden voor advertentienetwerken die worden beheerd door NAI- en DAA-leden, gaat u naar hun respectievelijke websites: http://optout.networkadvertising.org/#!/ en http://optout.aboutads.info/#!/ .

 

Marketing

We kunnen uw Persoonsgegevens, zoals uw naam e-mailadres, telefoonnummer, enzovoort zelf gebruiken of met behulp van onze externe subcontractanten om u reclamemateriaal met betrekking tot onze services te kunnen aanbieden waarvan wij denken dat u erin bent geïnteresseerd. 

 

Uit respect voor uw recht op privacy bieden we u binnen deze reclamematerialen de mogelijkheid om aan te geven dat u in de toekomst geen reclameaanbiedingen meer van ons wilt ontvangen. Als u zich afmeldt, verwijderen wij uw e-mailadres of telefoonnummer uit onze reclamelijst.  

 

Let op: zelfs als u zich hebt uitgeschreven voor onze reclamemails, kunnen wij u andere belangrijke e-mailberichten sturen waarvoor wij u niet de mogelijkheid bieden om u uit te schrijven. Hierbij kan het gaan om klantenserviceberichten of administratieve mededelingen.

 

Zakelijke transactie

We kunnen informatie delen in geval van een zakelijke transactie (bijv. de verkoop van een aanzienlijk deel van ons bedrijf, een fusie, een consolidatie of de verkoop van activa). Mocht zo'n geval zich voordoen, dan neemt de begunstigde of de overnemende onderneming de rechten en plichten op zich zoals die staan vermeld in het Privacybeleid.

 

Updates of wijzigingen van dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor om het Privacybeleid periodiek aan te passen of te herzien. Wezenlijke veranderingen worden onmiddellijk van kracht op het moment dat het herziene Privacybeleid wordt gepubliceerd. De nieuwste versie wordt weergegeven in de sectie 'Voor het laatst gewijzigd'. Als u na de kennisgeving van dit soort wijzigingen op onze website gebruik blijft maken van het Platform, betekent dit dat u deze wijzigingen aan het Privacybeleid erkent en goedkeurt en dat u akkoord gaat met de voorwaarden van deze wijzigingen.

 

Hoe u contact met ons kunt opnemen.

Als u algemene vragen hebt over de Site of over de informatie die we over u verzamelen en hoe we die gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via info@hetlichtvlindertje.nl

 

Het Lichtvlindertje

Melany Clement